Για το Πρότυπο Διαγνωστικό Εργαστηρίο «Δημόκριτος»  η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες του Εργαστηρίου.

Το Πρότυπο Διαγνωστικό Εργαστηρίο «Δημόκριτος»  δεσμεύεται πλήρως από και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας

Το  Πρότυπο Διαγνωστικό Εργαστηρίο «Δημόκριτος»  ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυν0 Προστασίας Δεδομένων του Εργαστηρίου κο Σταύρο Συνοδινό στο email dpo@dimokritos.org

2. Ποια Δεδομένα Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε

Το Πρότυπο Διαγνωστικό Εργαστηρίο «Δημόκριτος»  συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στο τομέα της απεικόνισης και της βιοπαθολογίας καθώς και της διακομιδής μέσω ασθενοφόρου

Για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών συλλέγει προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, αρ. ταυτότητας ή αρ. διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο και αρ. Μητρώου αυτού

3. Από που Συλλέγουμε τα Δεδομένα

Το  Πρότυπο Διαγνωστικό Εργαστηρίο «Δημόκριτος»  επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχετε κατά την άφιξή σας στο Εργαστήριο με σκοπό την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών

Σε περίπτωση αδυναμίας του φυσικού προσώπου κάποια από τα δεδομένα μπορεί να δοθούν από το συνοδό του.

Επίσης, το Εργαστήριο μπορεί να λάβει δεδομένα από το θεράποντα ιατρό του ασθενούς, όταν τον παραπέμπει σε αυτό.

4. Σκοποί Επεξεργασίας & Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικών, διακομιδής κλπ. Κάποιες πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των υπηρεσιών του «Δημόκριτος», πάντα μετά από σχετική συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

i. Η παροχή όλων των ιατρικών υπηρεσιών του Εργαστηρίου προς τους πελάτες/ασθενείς της και

ii. προκειμένου το «Δημόκριτος» να συμμορφωθεί με τις έννομες υποχρεώσεις του, κατά τη λειτουργία του

5. Ποιοι είναι οι Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν κατά περίπτωση οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του «Δημόκριτος»  στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, όπως ενδεικτικά:

 • Το ασφαλιστικό ταμείο σας.
 • Την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία σας, σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε
 • Σε επιστημονικά διασυνδεδεμένα νοσοκομεία.
 • Σε προμηθεύτριες εταιρίες υλικών, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται.
 • Σε ελεγκτικούς και άλλους δημόσιους φορείς, στα πλαίσια συμμόρφωσης του Εργαστηρίου με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

6. Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται για 10 χρόνια, όπως ορίζεται από τη Νομοθεσία και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Το Εργαστήριο Δημόκριτος  διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία τους και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

7. Δικαιώματα που έχουν τα Υποκείμενα σε Σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα τους

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής  ή «δικαίωμα στη λήθη»

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων του Εργαστηρίου κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

 • όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση.
 • εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους
 • όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς.
 • όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από το Εργαστήριο
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@dimokritos.org

8. Δικαιώματα Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.