Η παροχή υπηρεσιών υγείας σήμερα, στις απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές, επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και όχι στην πρόληψή τους. Αυτό σημαίνει χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού καθώς και υψηλό κόστος υπηρεσιών υγείας τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά, ο γενικός στόχος του έργου «Ο Υγιής Δήμος» είναι ο σχεδιασμός και η εισαγωγή πολιτικών πρόληψης, σε επίπεδο Δήμου σε απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές.

Ως τέτοιο, το έργο επιδιώκει την υποστήριξη κατάλληλων πολιτικών πρόληψης με βάση :

  • την διερεύνηση των αιτίων νοσηρότητας, την ανάπτυξη χαρτών νοσηρότητας του πληθυσμού και τη διαμόρφωση πολιτικών για τη μείωσή της, τη διερεύνηση της
  • την πρόσβαση και την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας στις περιοχές των εταίρων του έργου,
  • τον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της υποστήριξης της πρόληψης (διαγνωστικές εξετάσεις, πρότυπα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση περιστατικών),
  • την ανάπτυξη εργαλείων (κάρτες ασθενών, σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης, πρόσθετος εξοπλισμός για κέντρα υγείας, δικτύωση των τοπικών δομών υγείας),
  • τον σχεδιασμό τοπικών σχεδίων πολιτικής για την υγεία και την διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας για την εφαρμογή κοινού σχεδίου πρόληψης στις περιοχές του έργου και
  • την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών (διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις για ευάλωτες ομάδες, συνεδρίες πρόληψης επί θεμάτων υγείας).

Μια σειρά από δράσεις συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνοριακή περιοχή.

Ο στόχος του έργου συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 8 του Προγράμματος «Βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη (σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στη διασυνοριακή περιοχή», με την εφαρμογή δράσεων πρόληψης που απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό, τη θέσπιση πολιτικών πρόληψης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε επίπεδο Δήμων στις απομακρυσμένες περιοχές (ανάπτυξη εργαλείων – πιλοτικών εφαρμογών για την υποστήριξη των πολιτικών τους πρόληψης), με τη δημιουργία ενός διασυνοριακού εργαστηρίου για την πρόληψη σε θέματα υγείας στους Δήμους.

Η επίτευξη των στόχων του έργου γίνεται σε μια διασυνοριακή έννοια, πρώτον λόγω των κοινών γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των απομακρυσμένων διασυνοριακών περιοχών, δεύτερον, λόγω της ελλιπούς κάλυψης των αναγκών υγείας σε αυτές τις περιοχές, ως αποτέλεσμα της δύσκολης πρόσβασης των τοπικών πληθυσμών σε ιατρική βοήθεια, γεγονός που σημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και η πρόληψή τους απουσιάζουν.

Το έργο με το σχεδιασμό και την εισαγωγή πολιτικών πρόληψης σε επίπεδο Δήμων στις απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές εστιάζει σε δράσεις που προωθούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αποτελούν δράσεις με προστιθέμενη αξία, όπως μία ψηφιακή βάση δεδομένων σε κάθε περιοχή με κάρτες ασθενών και σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης, μία ψηφιακή πλατφόρμα υγείας στους Δήμους σε κάθε περιοχή, ψηφιακή δικτύωση των τοπικών δομών υγείας, όλες οι δράσεις σχεδιασμένες με μια κοινή μεθοδολογία.

Οι εταίροι του έργου, ο πληθυσμός της περιοχής, ο δημόσιος τομέας υγείας, οι τοπικές κοινότητες, καθώς και άλλοι Δήμοι, από ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία, θα επωφεληθούν από την υλοποίησή του.

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, κρίνοντας ότι η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στην περιοχή καθώς και ότι η διενέργεια των προληπτικών εξετάσεων συχνά αποδεικνύεται σωτήρια, συμμετέχει ως ανάδοχος του έργου στο πρόγραμμα.

Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ενημερωθείτε, εδώ.